Part 1 Kitzur Shulchan Aruch Linear Translation by Yona Newman© 1999-2010

Hebrew/English Main Text Previous Next Help Index Part 1 Index Part 2 Home

The Laws of Washing Before a MealCh. 40:1-21 הלכות נטילת ידים לסעודה

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

40:1 A person who wants to eat bread over which one says ''Who brings forth'' must wash his hands first. If the bread is more than the measure of an egg, 1 he should bless on the washing. If it is less than this, the blessing before washing is not said.
1) The commonly accepted figure for a k'beitzah is twice the size of a k'zayit, according to Shiurei Torah and Rav Moshe Feinstein (thus, it is approximately 52 or 62 grams respectively). The Chazon Ish considers it the size of three k'zaytim, thus placing the figure close to 100 grams.
הרוצה לאכול פת שמברכין עליו המוציא צריך ליטול ידיו מקודם אם הפת גדול כביצה מברך על הנטילה ובפחות מזה אין מברכין על הנטילה א
40:2 Washing the hands must be from a vessel.1 This vessel must be whole, without any holes or cracks that go through.2 Its upper (rim) should also be level without any indentations or protrusions.3 Those pitchers which have a kind of spout which protrudes above the rim of the vessel, and one pours out through it, washing hands is not done through this.4 For there,5 is not considered as (part of) a vessel, since it is cannot contain liquids. Rather, one must pour over the pitcher's rim,6 a place that does hold liquid. 1) Which can hold at least a revi'it (86:4 cc. according to Shiurei Torah, 150 cc. according to the Chazon Ish) (Shulchan Aruch 159:1).
2) Its walls.
3) The Misgeret Hashulchan 3 quotes a number of opinions which allow such a vessel to be used, provided it contains at least a revi'it of water below the crack. Similarly, if there is a protrusion on the rim, the vessel may still be used, provided one pours from the level side.
4) Spout.
5) Where the spout is.
6) So the water passes over.
נטילת ידים צריך להיות דוקא מן הכלי וצריך שיהיה הכלי שלם בלי שום נקב או סדק מפולש וגם למעלה יהיה שוה בלי שום חריץ או בליטה ואותן קנקנים שיש להם כמין מרזב בולט בגובה לשפת הכלי שיוצקין ממנו דרך שם אין נוטלין ממנו לידים דרך שם כי שם אין לו דין כלי כיון שאינו מחזיק שם משקים אלא צריכין ליטול דרך שפת הכלי מקום שמחזיק משקין ב
40:3 A vessel which can't stand except when supported: If it was originally made so that it be used when supported, it is ''a vessel''.1 If, however, it was not originally made to be used in this way - e.g., the cover of a pot - one should not use it for (hand) washing. In this regard, there are a number of differing laws in the Shulchan Aruch.
1) And may be used for washing.
כלי שאינו יכול לעמוד אלא על ידי סמיכה אם מתחלתו נעשה כך להשתמש בו על ידי סמיכה יש לו דין כלי אבל אם לא נעשה להשתמש בו כך כגון כיסוי כלי אין נוטלין ממנו ויש בזה כמה חילוקי דינים בשלחן ערוך ג
40:4 The amount of water is difficult to say (what is) the minimum (hand washing) amount. It is necessary to pour over each hand a large quantity of water.1 As Rav Chisdah said:2 ''I wash with a full handful of water, and (G-d) grants me a full handful of goodness.'' One should wash the right hand first, and afterwards the left.3 The water must cover the entire hand that is, until the wrist, without leaving any place without water. Accordingly, one should separate the fingers slightly and turn them slightly upwards so that the water will cover the entire length of the fingers and their tips and around them. The water should cover (the hand) with one pouring. Therefore, one should not wash one's hands from a vessel with a narrow opening,4 for then the water does not come out in a single pouring. It is proper to pour water on each hand twice.
1) The Shulchan Aruch HaRav (162:1) and the Mishna Berurah (158:37) require a minimum of a revi'it to be poured over each hand.
2) Shabbat 62b.
3) See Ch. 2:3.
4) e.g., a bottle.
שיעור המים קשה לשער בצמצום וצריכין לשפוך על כל יד מים בשפע דאמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבי לי מלא חפני טיבותא ונוטלין תחלה יד ימין ואחר כך יד שמאל ויבאו המים על כל היד דהיינו עד הקנה של זרוע ולא ישאר מקום בלי מים ועל כן יפריד קצת האצבעות ויגביהם קצת כלפי מעלה בכדי שיגיעו המים בכל אורך האצבעות ובראשן וברחבן סביב ויבאו המים בשפיכה אחת ולכן אין ליטול ידיו מכלי שפיו צר ואין המים יורדין בבת אחת ונכון לשפוך על כל יד שתי פעמים ד
40:5 After he has washed both his hands, he should rub them together, raise them up to the level of his head as it is said in the writings:1 ''Raise up your hands...'', and before he dries them, blesses: ''... Who has sanctified us with Your commandments and commanded us regarding washing of hands.'' (Even though2 for all mitzvot one blesses on them before performing them, in any event, washing hands (is an exception), since some times, one's hands are not clean before they are washed. Therefore (the Sages) instituted for every hand washing, to bless after the washing. Another example3 is the drying of the hands, which is also part of the mitzvah.) One who follows the practice of washing each hand twice should first pour water on each hand once, rub them together, and bless, and then pour water a second time over each hand.4 One should be careful to dry one's hands well. One should not dry them on one's garments, for this is damaging to one's memory.
1) Psalms 134:2.
2) See Ch. 9:8.
3) Of blessing before completing a mitzvah.
4) In his Pesokim to the Siddur, Rav Shneur Zalman of Liadi, and, similarly, the Mishna Berurah (158:41), say that the blessing should be said after pouring water over one's hands the second time.
לאחר שנטל שתי ידיו ישפשפן ביחד ויגביהן נגד ראשו כמו שאמר הכתוב שאו ידיכם וגו וקודם שמנגבן יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים ואף על גב דכל המצות מברך עליהן קודם עשייתן מכל מקום בנטילת ידים כיון שלפעמים אין ידיו נקיות קודם הנטילה לכן תקנו בכל נטילת ידים לברך אחר הנטילה ועוד דגם ניגוב הידים הוא מן המצוה ומי שנוהג לשפוך על כל יד שתי פעמים ישפוך תחלה על כל יד פעם אחת וישפשפן ויברך ואחר כך ישפוך פעם שנית על כל יד ויזהר לנגב ידיו יפה ולא ינגבן בחלוקו משום דקשה לשכחה ה
40:6 If, after the water was poured on one hand, one touched it with the other (unwashed) hand, or if another person touched it,1 so that the water on one's hand became impure and it is necessary to dry it and wash it again. However, if this happened after one has already blessed, one does not bless again.
1) With his unwashed hands.
אם לאחר ששפך המים על ידו אחת נגע שם בידו השניה או אם אדם אחר נגע שם אזי נטמאו המים שעל ידו וצריך לנגבן וליטול פעם שנית אך אם אירע לו כן לאחר שכבר בירך לא יברך שנית ו
40:7 One who doesn't have a (proper) vessel may immerse his hands in a river, or a mikvah fit for the immersion of women,1 or a spring, even if it contains less than 40 seah,2 as long as he can cover his hands at one go, then he can say the blessing on washing the hands. In an emergency, one may also immerse one's hands in snow, if there is enough on the ground to complete the measure of a mikvah. If one needs to must wash ones hands from a pump should place one hand close to the ground3 and pump the water with his other hand, and then switch hands. Alternatively, a friend should pump for him. However, if his hands are lifted above the ground, the washing is invalid.
1) See also Ch. 162.
2) Forty seah is the minimum amount of water necessary for a kosher mikvah. A spring (and similarly, a river when fit for immersion) need not contain this quantity of water to be kosher for immersion. However, the Shulchan Aruch HaRav 159:21 and the Mishna Berurah 159:82 mention a diversity of opinion among the Rabbis whether a mikvah must contain this quantity of water to be used for the immersion of one's hands or not. 3) This applies to a pump which does not have a receptacle. Hence, when the person's hands are on the ground it's considered as if he's immersing them in the well from which the water is drawn (Mishna Berurah 159:47, Sha-arey Tzion 45).
מי שאין לו כלי יכול לטבול ידיו בנהר או במקוה הכשרה לטבילת נשים או במעין אפילו אין בו ארבעים סאה רק שמתכסים בו ידיו בפעם אחת ומברך גם כן על נטילת ידים ובשעת הדחק יכול לטבול ידיו בשלג אם יש על פני הארץ הרבה כמו שיעור מקוה ואם צריך ליטול ידיו מתוך ''פלומף'' יניח ידו אחת סמוך לארץ ובידו השניה ימשוך להביא עליו את המים ואחר כך יחליף ידיו או שחברו ימשוך לו אבל אם הידים גבוהות מן הארץ לא עלתה לו נטילה ז
40:8 Water whose color has changed, either because of the place (holding it) or because of something that fell into it,1 may not be used to wash one's hands. However, if it changed (naturally) by itself, (the water) may be used. Water that was used for work - e.g., to wash dishes, soak vegetables, or to cool containers of liquid placed in them, or to measure quantities, - is also unfit. Some forbid also water that has become disgusting - e.g., if a dog, pig, or the like drank from it, because it makes it like sewage, and one should pay attention to what they say.
1) If the color of the water changes because dirt or mud fell into it, it may be used for washing, provided it is fit for a dog to drink from (Shulchan Aruch HaRav 160:1, Mishna Berurah 160:3).
מים שנשתנו מראיהם בין מחמת מקומם בין מחמת איזה דבר שנפל לתוכן פסולין לנטילת ידים אבל אם נשתנו מחמת עצמן כשרים מים שנעשה בהם מלאכה כגון שהודחו בהם כלים או ששרו בהם ירקות או שנתנו בהם כלים עם משקים לצננן או שמדד בהן מדות גם כן פסולין ויש פוסלין גם מים שנמאסו כגון ששתה מהם כלב או חזיר וכדומה משום דנעשו כשופכין ויש לחוש לדבריהם ח
40:9 One who had not washed his hands and touched water, the water is not made impure. Therefore, one who leaves the lavatory can scoop water by the handful out of a barrel in order to wash them and the (water) remaining is still fit to be used for the washing of hands. However, if he rubbed his hands together in (the water in) the barrel to clean them - or even dipped into it only his little finger, for cleaning - all the (remaining) water is unfit (for washing) because work has been performed with it. מי שלא נטל ידיו ונגע במים לא נטמאו המים ולכן היוצא מבית הכסא יכול לשאוב מים בחפניו מן החבית לרחוץ ידיו והנשארים כשרים לנטילת ידים אבל אם שכשך ידיו בתוך החבית לנקותן ואפילו טבל בו רק אצבעו הקטנה לנקות נפסלו כל המים מפני שנעשה בהם מלאכה ט
40:10 Salty water, (water which is) foul or bitter or (water) which has dirt stirred up within it, if it is unfit for a dog to drink from, may not be used for hand washing. מים מלוחים סרוחים ומרים או עכורים אם אין ראוין לשתיית כלב פסולים לנטילת ידים י
40:11 Before washing, one must check the hands, that they are clean, without any intervening substances upon them. One who has long fingernails must clean them well, so that there won't be under them any dirt or filth, for that is ''an intervening substance''.1 One needs to remove (any) rings so that nothing is intervening.
1) This applies only to dirt which is above the point where one's fingers end. However, dirt between the nail and the finger is not considered an intervening substance (Shulchan Aruch HaRav 161:1 Mishna Berurah 161:3).
קודם הנטילה צריכין להשגיח על הידים שיהיו נקיות בלי שום חציצה ומי שצפרני אצבעותיו גדולות צריך לדקדק לנקותן שלא יהא בתחתיהן טיט וצואה משום דהוי חציצה וכן צריך להסיר הטבעת שלא יהיה חציצה יא
40:12 One whose hands are dyed: If it is only coloring with no substance to it, it is not considered to be an intervening substance. However, if it is at all substantial, even to a slight extent, it is considered to be an intervening substance. However, if he is a craftsman in that, for instance, a painter,1 and similarly a butcher whose hands are covered with blood, or a scribe and his fingers are dirty from the ink - since he is accustomed to this, and most members of their profession do not mind this - these (substances) are not ''an intervention'', unless it covers the majority of the hand. A person who has a wound on his hand which is covered by a bandage and it would cause pain if removed, this is not ''an intervening substance''. See further in Ch. 161 for the laws of ''intervening substances'' for women immersing.2 The same principles apply to hand washing.
1) With paint on his hands.
2) In the mikvah.
מי שידיו צבועות אם אין שם ממשות הצבע כי אם חזותא בעלמא לא הוי חציצה אבל אם יש עליהם ממשות הצבע אפילו רק מעט הוי חציצה אך אם הוא אומן בכך דהיינו שהוא צובע וכן מי שהוא טבח וידיו מלוכלכות מדם או שהוא סופר ואצבעותיו מלוכלכות מדיו והוא רגיל בכך וכל בעלי אומנות זאת אין מקפידין בכך לא הוי חציצה אלא אם כן הוא ברוב היד וכן מי שיש לו מכה על ידו ועליה רטיה שמצטער להסירה לא הוי חציצה ועיין עוד בסימן קס"א דיני חציצה בטבילת נשים והוא הדין לנטילת ידים יב
40:13 The water must be poured over one's hands by ''human power.'' In contrast, (washing one's hands) in water which flows naturally is not considered washing. With regard to a barrel with a spigot: When the spigot is removed, the water that is comes out from the initial pressure, that is a gush (of water) this first part alone is as from ''human power.'' However, the water which flows after it is not considered as from ''human power'' but as naturally flowing. Therefore, one who wants to wash his hands from such a spigot must make sure that the first gush (of water) covers the entire hand. He should then plug the hole and open it again (to wash the other hand) with a second gush. A person who cannot be sure about these things should not wash his hands in this manner. Surely, one should not wash one's hands from a basin with a small faucet (tap) that has only a thin (water) stream. המים צריכין שיבאו על הידים מכח גברא אבל אם המים באים מאליהם לא הוי נטילה וחבית שיש בו ברזא והסיר את הברזא אזי המים הבאים בכח הראשון דהיינו קלוח הראשון לבדו נחשב מכח גברא אבל המים הבאים אחר כך אינם נחשבים מכח גברא אלא כאלו באו מאליהם ולכן מי שהוא רוצה ליטול את ידיו דרך הברזא צריך לידע שבקילוח הראשון נתכסה כל היד ויסתום את הברזא ויחזור ויפתחהו לשפיכה שניה ומי שאינו יודע לשער אין לו ליטול ידיו בדרך זה ומכל שכן שאין ליטול ידיו מן הכיור שיש לו ברזא קטן וקילוח הוא דק יג
40:14 It is (normally) forbidden to eat (bread) without (hand) washing, even if one wants to wrap one's hands in a cloth. If one is on a journey and doesn't have water, but knows that within four millin1 in front of one or one mil behind one, one will be able to find water, one must proceed the four millin or go back the mil in order to wash (ones hands) to eat (bread). However, if also there one will not find water, or is travelling together with others and is afraid to separate from them, and similarly one who due to external forces is prevented from washing his hands, one may wrap his hands in a cloth or put on ''hand covers'' (gloves) and eat (bread) like this.
1) A mil is approximately a kilometer. See notes in Ch. 12:5.
אסור לאכול בלא נטילה אפילו אם רוצה לכרוך ידיו במפה ואם הוא בדרך ואין לו מים אם יודע כי בעוד דרך ד' מילין לפניו או מיל לאחריו ימצא מים מחויב ללכת לפניו ד' מילין או לחזור לאחריו מיל ליטול ידיו לאכילה אבל אם גם שמה לא ימצא מים או שהוא עם חבורה ומתירא להפרד מהם וכן מי שיש לו אונס שאינו יכול ליטול ידיו יכרוך ידיו במפה או ילבש בתי ידים כפפות ויאכל כך יד
40:15 One who relieves himself before eating, (after which) one must wash one's hands to say the blessing ''Who created...'' and is also required to wash his hands (in preparation) for eating, concerning this situation there are some (halachic) doubts.1 So, it is best to first wash one's hands not in the way of hand washing for a meal - i.e., one should pour only enough water for one handfull, and then rub both hands with this water, and dry them well, and say the blessing ''Who created..'' Afterwards, one washes one's hands in the way of hand washing for a meal and says the blessing ''On washing the hands''.
1) Among the halachic authorities about the course of action to follow in such a situation. One washing is not sufficient, because there will be an interruption between the washing and the appropriate blessings.
העושה צרכיו קודם אכילה שהוא צריך ליטול ידיו לברכת אשר יצר וגם צריך ליטול ידיו לסעודה יש בזה כמה ספיקות על כן הנכון שיטול תחלה ידיו שלא כדין נטילת ידים לסעודה דהיינו שישפוך רק מעט מים לחפנו אחת וישפשף שתי ידיו במים אלו וינגבן היטב ויברך אשר יצר ואחר כך יטול ידיו כדין נטילת ידים לסעודה ויברך על נטילת ידים טו
40:16 One who during a meal, touched his body in (any usually) covered places, or scratched his head, or urinated, needs to wash his hands a second time, but without blessing over them. Even if he defecated and washed his hands during the meal, he is not required to bless over the hand washing.1
1) This follows the decision of the Shulchan Aruch HaRav 164:2. However, the Mishna Berurah 164:13 quotes opinions which require saying the blessing again.
מי שבאמצע סעודה נגע בגופו במקומות המכוסים או שחיכך בראשו או שהשתין מים צריך ליטול ידיו פעם שנית אבל לא יברך עליהם וכן אפילו אם עשה צרכיו ונוטל ידיו באמצע הסעודה אינו צריך לברך על נטילת ידים טז
40:17 One who eats food dipped in a liquid or the liquid came over the food, and it is still moist from the liquid, even though he does not touch the (moist) place (from the) liquid, in any event must wash his hands first, but not bless over the hand washing. There are many who are lenient about this; however, any G-d-fearing person should be strict on himself. האוכל דבר שטבולו במשקה או שבאה משקה על המאכל ועדיין הוא לח מן המשקה אף על פי שהוא אינו נוגע במקום המשקה מכל מקום צריך ליטול ידיו תחלה רק לא יברך על נטילת ידים והרבה מקילין בדבר זה אבל כל ירא שמים יש לו להחמיר על עצמו יז
40:18 Only seven are considered liquids in this regard, and they are: wine - including also wine vinegar; bee honey; olive oil; milk - including whey; dew; the blood of a wild animal, or fowl1 (except when taken for medical purposes); water. Their acronym is ''Yad Shachat Dam''.2 However the rest of the ''fruit juices'', even where it is customary to make juices for drinking by squeezing fruits, are not ''liquids'' with regard to this law.
1) It is normally forbidden to eat or drink blood.
2) The first letter of each name is used to make the acronym and help us remember them.
משקים לענין זה המה שבעה ואלו הן יין וכן חומץ מיין דבש דבורים שמן זית חלב ובכלל זה גם מי חלב טל דם של בהמה חיה ועוף והיינו כשאוכלין לרפואה מים וסימנם י''ד שח''ט ד''ם אבל שאר מי פירות אפילו במקום שרגילין לעשות משקים לשתיה מסחיטת איזה פירות אין להם דין משקה לענין זה יח
40:19 Fruits are which preserved in sugar don't need hand washing, because the sugar is not considered a liquid; and also the juice from the fruits isn't considered a liquid because it's ''fruit juices''. However, if they are preserved in honey, (then) if the honey is well congealed, it is no longer considered to be a liquid, but rather a food, and hand washing is not needed. However, if it is not thoroughly congealed, but has thickened slightly, and is still viscous, hand washing is needed. Butter is considered as milk. If it is congealed it is not a liquid but a food. However, if it has melted, it is a liquid.1
1) And requires hand washing.
פירות שמרוקחין בצוקר אין צריכין נטילת ידים כי הצוקר לא הוי משקה וגם הלחלוחית שיצא מן הפירות לא הוי משקה שהוא מי פירות אבל אם מרוקחין בדבש אם נקרש הדבש היטב אזי יצא מכלל משקה ונעשה אוכל ואין צריך נטילת ידים אבל אם לא נקרשו היטב אלא נתעבו מעט ועדיין הם נגרים צריכים נטילת ידים וכן חמאה שהיא בכלל החלב אם היא קרושה אינה משקה רק אוכל אבל אם היא נימוחה הרי היא משקה יט
40:20 Foods that are generally eaten without a spoon or a fork, even if one (personally) eats them with a spoon or a fork, require hand washing. However, foods which are eaten only with a spoon - e.g., pancakes or the like - or fruits preserved in honey, in a place where it's customary not to eat them except with a spoon or a fork, don't need hand washing. דברים שדרכן לאכלן בלא כף ומזלג אפילו הוא אוכל על ידי כף או מזלג צריך נטילת ידים אבל דבר שאין דרכו לאכול רק על ידי כף כגון לביבות וכיוצא בהן וכן פירות מרוקחין בדבש במקום שאין דרכן לאכלן רק על ידי כף או מזלג אין צריך נטילת ידים כ
40:21 Everything made from water1 is considered to be water (for water, even when it has become solid, is always considered a liquid). Therefore, one who dips radishes and the like in this (sea) salt must (first) wash his hands. Alcoholic beverages made from grain or from fruit are not considered liquids in this regard, for they are considered to be only juice from the grain or from the fruit. Even though they also contain water and water is mixed with them, in any case (the water) is the minority, and so if one dips something into this and eats it, doesn't need hand washing. However, alcoholic beverages made from grape peels or seeds or the dregs of wine have the appearance of a liquid.
1) Like sea salt.
כל שנעשה ממים הוי בכלל מים כי המים אף על פי שנקרשו לא יצא מכלל משקה ולכן הטובל צנון וכדומה במלח זה צריך נטלת ידים יין שרף שנעשה מתבואה או מפירות אינו משקה לענין זה דלא הוי רק זיעה מן התבואה ומן הפירות ואף על פי שיש גם מים ומזוג גם כן במים מכל מקום הם המיעוט ולכן הטובל בו איזה דבר ואוכלו אין צריך נטילת ידים אבל יין שרף שנעשה מן החרצנים והזגים או מן השמרים של יין נראה דהוי משקה כא